Řešení: Certifikace systémů environmentálního managementu | ISO 14001

Solution: Certifikace systémů environmentálního managementu | ISO 14001

Ing. Kateřina Beranová

Michelská 1552/58 140 00 Praha 4 – Michle Czech Republic

+420 602 200 962

Odeslat e-mail

Certifikace systémů environmentálního managementu ISO 14001

V jakém regionu toto řešení potřebujete?

 • Všechny regiony

Certifikační proces ISO 14001

 • 1.

  Informace o postupu certifikace environmentálního managementu

 • 2.

  Registrace žádostí o certifikaci systémů environmentálního managementu

 • 3.

  Uzavření smlouvy o certifikaci systémů environmentálního managementu

 • 4.

  Posuzování systémů environmentálního managementu 

 • 5.

  Rozhodnutí o certifikaci systémů environmentálního managementu 

 • 6,

  Dozor nad subjekty – držiteli certifikátu dle EN ISO 14001:2015 

 • 7.

  Pozastavení certifikace držiteli certifikátu dle EN ISO 14001:2015 

 • 8.

  Odnětí certifikace držiteli certifikátu dle EN ISO 14001:2015 

 • 9.

  Stížnosti na certifikované subjekty

"TÜV AUSTRIA certifikuje systémy environmentálního managementu podle celosvětově uznávané a zavedené normy ISO 14001."

Certifikace systémů environmentálního managementu

TÜV AUSTRIA CZECH spol. s ro je akreditovaným certifikačním orgánem č. 3116 a držitelem „Osvědčení o akreditaci k certifikačním systémům řízení s předmětem akreditace:

“Certifikace systémů managementu kvality včetně managementu kvality ve spojení s procesem svařování, environmentálního managementu, managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, managementu hospodaření s energií a managementu bezpečnosti informací v oblasti výroby a služeb vymezené přílohy osvědčení o akreditaci.”

Certifikační proces sestává z těchto jednotlivých fází

1. Informace o postupu certifikace environmentálního managementu:

V rámci informací o postupu certifikace systémů environmentálního managementu bude potenciální žadatel seznámen s:

a) informacemi o právech žadatele o certifikaci systémů environmentálního managementu
b) informacemi o povinnosti držitele certifikátu dle EN ISO 14001:2015.
c) informacemi o obchodních podmínkách realizace certifikace:

 • cena certifikace,
 • předpokládané časové plnění,
 • rozsah certifikace

Tyto informace budou zpracovány na základě údajů poskytnutých potenciálním žadatelem v rozsahu   „Dotazníku pro zpracování nabídek“.

DOTAZNÍK PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

2. Registrace žádosti o certifikaci systémů environmentálního managementu

Žádosti o certifikaci systémů environmentálního managementu včetně příslušející dokumentace přijímají všechny pobočky TÜV AUSTRIA CZECH spol. s ro

K podání žádosti o certifikaci použijte následující formulář:

a) „Žádost žadatele o certifikaci systému managementu”
b) „Dotazník dle požadavků EN ISO 14001:2015″

ŽÁDOST PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI SYSTÉMU MANAGEMENTU

DOTAZNÍK DLE POŽADAVKŮ EN ISO 14001:2015

3. Uzavření smlouvy o certifikaci systémů environmentálního managementu

Na základě projednání dokladů a dohody mezi certifikačním orgánem a žadatelem uzavře certifikační orgán se žadatelem “Smlouva o certifikačním systému managementu”, která je přílohou “Program certifikace”. Souběžně jsou žadatelem podepsány “Zásady užívání certifikátu”.

4. Posuzování systémů environmentálního managementu  

Posuzování systému environmentálního managementu v rámci certifikace se provádí v souladu se schváleným „Programem certifikace“ a příslušnými postupy certifikace TÜV AUSTRIA CZECH spol. s ro

Certifikace systémů environmentálního managementu se člení na tyto činnosti:

a) příprava k provedení certifikace,
b) audit 1. stupně – seznámení se systémem environmentálního managementu ve vztahu
k environmentálním aspektům as nimi spojenými dopady, politikou a cílem,
c) audit 2. stupně – potvrzení souladu systému environmentálního managementu se specifikovanými
požadavky a dodržováním stanovených postupů, politiky a cílů,
d) vypracování zpráv z posuzování

5. Rozhodnutí o certifikaci systémů environmentálního managementu 

Rozhodnutí o vydání „Certifikátu systému environmentálního managementu“ vychází ze zakázek, certifikačních postupů a závěrů posuzování certifikačního orgánu TÜV AUSTRIA CZECH spol. s ro

6. Dozor nad subjekty – držiteli certifikátu dle EN ISO 14001:2015 

Certifikační orgán vykonává dozor nad subjekty v souladu s podmínkami akreditace na základě uzavřené „Smlouvy o certifikaci systému managementu“, jež obsahuje podmínky vykonávání tohoto dozoru.

Cílem dozoru systému managementu je kontrola stanovených kritérií. Tato činnost je také uvedena v podmínkách platnosti certifikátů uvedených v “Zásadách užívání certifikátů”.

7. Pozastavení certifikace držiteli certifikátu dle EN ISO 14001:2015 

Pokud při výkonu ověřování stanovených a požadavků systému environmentálního managementu certifikačního orgánu shledá závažné splnění těchto kritérií ve vazbě je zavedený a certifikovaný systém environmentálního managementu, provede se certifikační orgán pozastavení vydaného certifikátu. Toto rozhodnutí bude písemně sděleno příslušnému odpovědnému zástupci certifikované organizace s uvedením následků tohoto rozhodnutí, včetně možností dalšího postupu. Další postup včetně příslušných lhůt a termínů bude stanoven v souladu s certifikačním certifikačním orgánem.

8. Odnětí certifikace držiteli certifikátu dle ČSN EN ISO 14001:2015 

Odnětí platného certifikátu může nastat až po předchozím pozastavení certifikace dle výše uvedeného odstavce. Toto odnětí svobody, pokud bude při kontrole dodržování požadavků environmentálního managementu ověřeno, že byly odstraněny zjištěné závažné neshody v plnění stanovených požadavků a požadavků.

Toto rozhodnutí bude písemně sděleno odpovědnému zástupci certifikované organizace s žádostí o navrácení originálu vydaného certifikátu.

K datu odnětí certifikace bude tento subjekt vyškrtnut ze seznamu certifikovaných subjektů.

9. Stížnosti na certifikované subjekty

K certifikačnímu orgánu je možné podat stížnost na jím certifikovaný subjekt týkající se výkonu jeho činnosti ve vztahu k rozsahu jeho certifikace. Stížnosti je možné předat písemně na kterékoli pobočce TÜV AUSTRIA CZECH spol. s ro nebo zaslat poštou případně na kontaktní e-mail.

Podané stížnosti jsou řešeny dle používaných postupů certifikačního odpovědného pracovníka. Do 14 pracovních dní je přijetí stížnosti potvrzeno zasláno s informací o průběhu řešení jeho stížnosti. V s touto informací bude následně zaslána stížnosti písemně informován o oprávněnosti jeho podnětu a způsobu vyřízení s certifikovaným subjektem.

Prohlášení o nestrannosti

"*" označuje povinná pole

Land*
Address
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Jsem tami

Jste tu poprvé? Rád vám pomohu zorientovat se.

Check certificate

 • Person Certificate

 • Product Certificate

 • System Certificate

 • Verification of Conformity

Enter the data and check a certificate

WiPreis einreichen