Řešení: Certifikace systému managementu hospodaření s energií | ISO 50001

Solution: Certifikace systému managementu hospodaření s energií | ISO 50001

Ing. Kateřina Beranová

Michelská 1552/58 140 00 Praha 4 – Michle Czech Republic

+420 602 200 962

Odeslat e-mail

Certifikace systému managementu hospodaření s energií ISO 50001

V jakém regionu toto řešení potřebujete?

 • Všechny regiony

Certifikační proces ISO 14001

 • 1.

  Informace o postupu certifikace systému managementu hospodaření s energií

 • 2.

  Registrace žádostí o certifikační systémy managementu

 • 3.

  Uzavření smlouvy o certifikačních systémech managementu

 • 4.

  Posuzování systémů managementu

 • 5.

  Rozhodnutí o certifikačních systémech managementu

 • 6,

  Dozor nad subjekty – držiteli certifikátů

 • 7.

  Pozastavení certifikace držiteli certifikátů

 • 8.

  Odnětí certifikace držiteli certifikátů

 • 9.

  Stížnosti na certifikované subjekty

"TÜV AUSTRIA certifikuje systémy managementu hospodaření s energií podle celosvětově uznávané a zavedené normy ISO 50001."

Certifikace systému managementu hospodaření s energií

TÜV AUSTRIA CZECH spol. s ro je akreditovaným certifikačním orgánem č. 3116 a držitelem „Osvědčení o akreditaci k certifikačním systémům řízení s předmětem akreditace:

“Certifikace systémů managementu kvality včetně managementu kvality ve spojení s procesem svařování, environmentálního managementu, managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, managementu hospodaření s energií a managementu bezpečnosti informací v oblasti výroby a služeb vymezené přílohy osvědčení o akreditaci.”

Certifikace systému managementu hospodaření s energií – obory certifikace

Obory certifikace – technické oblasti v plném rozsahu dle Tabulky 2 normy EN ISO 50001:2015
Pořadové číslo Technická oblast Popis oblasti
1. Průmysl – lehký a střední Výrobní zařízení produkující spotřebitelské meziprodukty nebo produkty orientované na koncové uživatele
2. Průmysl – těžký Výrobní zařízení, která vyžadují vysokou kapitalizaci a spotřebovávají velké množství surovin a energie
3. Budovy Zařízení s praxí běžnou pro komerční budovy
4. Komplexy budov Zařízení, oblast provozu vyžaduje specifické odborné znalosti vzhledem ke složitosti zdrojů a užití energie
5. Doprava Systém nebo prostředky pro přepravu lidí nebo zboží/nákladu
6. Těžba Povrchová, podpovrchová a podmořská těžba surovin a doprava
7. Zemědělství Produkty z hospodářských zvířat, semeno nebo plodiny
8. Zásobování energií Výroba energie (jaderná, kombinovaná výroba energie a tepla, energie z obnovitelných zdrojů atd.) a doprava (přenos a distribuce)

Certifikační proces sestává z těchto jednotlivých fází

1. Informace o postupu certifikace systému managementu hospodaření s energií: 

V rámci informací o postupu certifikace systému managementu hospodaření s energií bude potenciálním seznámením s :

a) informacemi o právech žadatele o certifikaci systému managementu
b) informacemi o povinnosti držitele certifikátů
c) ​​​​informacemi o obchodních podmínkách realizace certifikace:

• cena certifikace,
• předpokládané časové plnění,
• rozsah certifikace

Tyto informace budou zpracovány na základě údajů poskytnutých potenciálním žadatelem v rozsahu  „Dotazníku pro zpracování nabídky“.

DOTAZNÍK PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

2. Registrace žádostí o certifikaci systému managementu 

Žádosti o certifikační systémy managementu včetně příslušející dokumentace přijímají všechny pobočky TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o. k podání žádosti o certifikaci použijte žadatele následující formuláře:

a) „Žádost žadatele o certifikaci systému managementu”
b) „Dotazník dle požadavků EN ISO 50001:2019″

ŽÁDOST PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI SYSTÉMU MANAGEMENTU

DOTAZNÍK DLE POŽADAVKŮ EN ISO 50001:2019

3. Uzavření smlouvy o certifikaci systému managementu 

Na základě projednání dokladů a dohody mezi certifikačním orgánem a žadatelem uzavře certifikační orgán s žadatelem “Smlouva o certifikaci systému managementu”, která je přílohou “Program certifikace”. Souběžně jsou žadatelem podepsány “Zásady užívání certifikátu”.

4. Posuzování systému managementu  

Posuzování systému managementu hospodaření s energií v rámci certifikace se provádí v souladu se schváleným „Programem certifikace“ a příslušnými postupy certifikace TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o.

Certifikace systému managementu hospodaření s energií se člení na tyto:
a) příprava k provedení certifikace,
b) audit 1. stupně – seznámení se systémem managementu ve vztahu ke stanoveným aspektům as nimi spojenými dopady, politikou a cíli,
c) audit 2. stupně – potvrzení systému se specifikovanými požadavky a dodržování stanovených postupů, politiky a cílů,
d) vypracování zpráv z posuzování

5. Rozhodnutí o certifikaci systému managementu 

Rozhodnutí o vydání příslušných  „Certifikátů systému managementu hospodaření s energií”  vychází z dokumentů, certifikačních postupů a závěrů posuzování certifikačního orgánu TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o. pro jednotlivé normy a systémy managementu.

6. Dozor nad subjekty – držiteli certifikátů 

Certifikační orgán vykonává dozor nad subjekty v souladu s podmínkami akreditace na základě platnosti „Smlouvy o certifikačním systému managementu” což obsahuje podmínky provádění tohoto dozoru.
Cílem dozoru systému managementu je kontrola dodržování stanovených požadavků. Tato činnost je také uvedena v podmínkách certifikátů uvedených v „Zásadách užívání certifikátů“.

7. Pozastavení certifikace držiteli certifikátů 

Pokud při výkonu ověřování ověření stanovených a požadavků systému managementu hospodaření s energetickými certifikáty shledá závažné splnění kritérií těchto vazbě na certifikovaný orgán certifikovaný systém managementu, provedená certifikační autorita je pozastavena příslušného vydaného certifikátu dle příslušné normy v závislosti na nesplnění kritérií. Toto rozhodnutí bude písemně sděleno příslušnému odpovědnému zástupci certifikované organizace s uvedením následků tohoto rozhodnutí, včetně možností dalšího postupu. Další postup včetně příslušných lhůt a termínů bude stanoven v souladu s certifikačním certifikačním orgánem.

8. Odnětí certifikace držiteli certifikátů 

Odnětí platného/ých certifikátu/ů může nastat až po předchozím pozastavení certifikace dle výše uvedeného odstavce. Toto odnětí svobody, pokud bude při kontrole dodržování stanovených kritérií systému managementu ověřeno, že nebyly odstraněny orgány zjištěné závažné neshody v plnění stanovených kritérií a požadavků.
Toto rozhodnutí bude písemně sděleno příslušnému odpovědnému zástupci certifikované organizace s žádostí o navrácení příslušného originálu vydaného certifikátu.
K datu odnětí certifikace bude u tohoto subjektu vyškrtnuta v seznamu certifikovaných subjektů certifikace dle příslušného odejmutého certifikátu.

9. Stížnosti na certifikované subjekty 

K certifikačnímu orgánu je možné podat stížnost na jím certifikovaný subjekt týkající se výkonu jeho činnosti ve vztahu k rozsahu jeho certifikace. Stížnosti je možno předat písemně na kterékoli pobočce TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o., nebo zaslat poštou případně na kontaktní e-mail.
Podané stížnosti jsou řešeny dle používaných postupů certifikačního odpovědného pracovníka. Do 14 pracovních dní je přijetí stížnosti potvrzeno zasláno s informací o průběhu řešení jeho stížnosti. V s touto informací bude následně zaslána stížnosti písemně informován o oprávněnosti jeho podnětu a způsobu vyřízení s certifikovaným subjektem.

Prohlášení o nestrannosti

"*" označuje povinná pole

Land*
Address
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Jsem tami

Jste tu poprvé? Rád vám pomohu zorientovat se.

Check certificate

 • Person Certificate

 • Product Certificate

 • System Certificate

 • Verification of Conformity

Enter the data and check a certificate

WiPreis einreichen