Řešení: Certifikace systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci | ISO 45001

Solution: Certifikace systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci | ISO 45001

Ing. Kateřina Beranová

Michelská 1552/58 140 00 Praha 4 – Michle Czech Republic

+420 602 200 962

Odeslat e-mail

TÜV AUSTRIA CERT GMBH

TÜV AUSTRIA-Platz 1
2345 Brunn am Gebirge
Tel: +43 (0)504 54-6048
Fax: +43 (0)504 54-8145
E-Mail: cert@tuv.at
tuv.at/cert

Certifikace systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci | ISO 45001

Certifikační proces ISO 45001

 • 1.

  Informace o postupu certifikace managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 • 2.

  Registrace žádostí o certifikační systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 • 3.

  Uzavření smlouvy o certifikačních systémech managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 • 4.

  Posuzování systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 • 5.

  Rozhodnutí o certifikaci systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 • 6.

  Dozor nad subjekty – držiteli certifikátu dle EN ISO 45001:2018 

 • 7.

  Pozastavení certifikace držiteli certifikátu dle EN ISO 45001:2018 

 • 8.

  Odnětí certifikace držiteli certifikátu dle EN ISO 45001:2018 

 • 9.

  Stížnosti na certifikované subjekty

V jakém regionu toto řešení potřebujete?

 • Všechny regiony

"TÜV AUSTRIA certifikuje podle normy ISO 45001 orientované na budoucnost, která nahradila OHSAS 18001."

Certifikace systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

TUV AUSTRIA CZECH spol. sr .o. je akreditovaným certifikačním orgánem č. 3116 a držitelem „Osvědčení o akreditaci k certifikačním systémům řízení s předmětem akreditace:

“Certifikace systémů managementu kvality včetně managementu kvality ve spojení s procesem svařování, environmentálního managementu, managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, managementu hospodaření s energií a managementu bezpečnosti informací v oblasti výroby a služeb vymezené přílohy osvědčení o akreditaci.”

Certifikační proces sestává z těchto jednotlivých fází

1. Informace o postupu certifikace managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

V rámci informací o postupu certifikačních systémů managementu při práci potenciálního žadatele bezpečnosti a seznámení s :

a) informacemi o právech žadatele o certifikaci systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
b) informacemi o povinnostech držitele certifikátu dle EN ISO 45001:2018

c) informacemi o obchodních podmínkách realizace certifikace:

 •  cena certifikace,
 •  předpokládané časové plnění,
 •  rozsah certifikace

Tyto informace budou zpracovány na základě údajů poskytnutých potenciálním žadatelem v rozsahu  „Dotazníku pro zpracování nabídky“. 

DOTAZNÍK PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

2. Registrace žádosti o certifikační systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Žádosti o certifikaci systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně příslušející dokumentace přijímají všechny pobočky TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o. k podání žádosti o certifikaci použijte žadatele následující formuláře:

a) „Žádost žadatele o certifikaci systému managementu”
b) „Dotazník dle požadavků EN ISO 45001:2018″

ŽÁDOST PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI SYSTÉMU MANAGEMENTU

DOTAZNÍK DLE POŽADAVKŮ EN ISO 45001:2018

3. Uzavření smlouvy o certifikaci systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Na základě projednání dokladů a dohody mezi certifikačním orgánem a žadatelem uzavře certifikační orgán s žadatelem “Smlouva o certifikaci systému managementu”, která je přílohou “Program certifikace”. Souběžně jsou žadatelem podepsány “Zásady užívání certifikátu”.

4. Posuzování systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Posuzování systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci certifikace se provádí v souladu se schváleným „Programem certifikace” a příslušnými postupy certifikace TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o.

Certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se člení na tyto činnosti:

a) příprava k provedení certifikace,
b) audit 1. stupně – seznámení se systémem managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vztahu k identifikaci nebezpečí, analýze rizik jako jejich hodnocení a postupy pro omezování rizik, a nimi spojenou politikou a cílem,
c) audit 2. stupně – potvrzení souladu systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se specifikovanými požadavky a dodržování stanovených postupů, politiky a cílů,
d) vypracování zpráv z posuzování

5. Rozhodnutí o certifikaci systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Rozhodnutí o vydání   „Certifikátu systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci” vychází z dokumentů zakázky, certifikačních postupů a závěrů posuzování certifikačního orgánu TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o.

6. Dozor nad subjekty – držiteli certifikátu dle EN ISO 45001:2018 

Certifikační orgán vykonává dozor nad subjekty v souladu s podmínkami akreditace na základě uzavřené „Smlouvy o certifikaci systému managementu“, jež obsahuje podmínky vykonávání tohoto dozoru.

Cílem dozoru systému managementu je kontrola stanovených kritérií. Tato činnost je také uvedena v podmínkách platnosti certifikátů uvedených v “Zásadách užívání certifikátů”.

7. Pozastavení certifikace držiteli certifikátu dle EN ISO 45001:2018 

Pokud při plnění kritérií ověřování a požadavků systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví shledá závažné splnění kritérií kritérií těchto certifikačních orgánů ve vazbě na zavedený a certifikovaný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví provede certifikační orgán vydaný pozastavení certifikátu. Toto rozhodnutí bude písemně sděleno příslušnému odpovědnému zástupci certifikované organizace s uvedením následků tohoto rozhodnutí, včetně možností dalšího postupu. Další postup včetně příslušných lhůt a termínů bude stanoven v souladu s certifikačním certifikačním orgánem.

8. Odnětí certifikace držiteli certifikátu dle EN ISO 45001:2018 

Odnětí platného certifikátu může nastat až po předchozím pozastavení certifikace dle výše uvedeného odstavce. Toto odnětí svobody, bude uplatňováno při dodržování stanovených kritérií systému managementu bezpečnosti a ochrany certifikačního orgánu, které byly odstraněny zjištěné závažné neshody v plnění a požadavků.

Toto rozhodnutí bude písemně sděleno příslušnému odpovědnému zástupci certifikované organizace s žádostí o navrácení originálu vydaného certifikátu.

K datu odnětí certifikace bude tento subjekt vyškrtnut ze seznamu certifikovaných subjektů.

9. Stížnosti na certifikované subjekty

K certifikačnímu orgánu je možné podat stížnost na jím certifikovaný subjekt týkající se výkonu jeho činnosti ve vztahu k rozsahu jeho certifikace. Stížnosti je možné předat písemně na kterékoli pobočce TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o., nebo zaslat poštou případně na kontaktní e-mail.

Podané stížnosti jsou řešeny dle používaných postupů certifikačního odpovědného pracovníka. Do 14 pracovních dní je přijetí stížnosti potvrzeno zasláno s informací o průběhu řešení jeho stížnosti. V s touto informací bude následně zaslána stížnosti písemně informován o oprávněnosti jeho podnětu a způsobu vyřízení s certifikovaným subjektem.

Prohlášení o nestrannosti

"*" označuje povinná pole

Land*
Address
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Jsem tami

Jste tu poprvé? Rád vám pomohu zorientovat se.

Check certificate

 • Person Certificate

 • Product Certificate

 • System Certificate

 • Verification of Conformity

Enter the data and check a certificate

WiPreis einreichen