Řešení: Strojní zařízení

Solution: Strojní zařízení

Ing. Milan Branda

28. října 165 709 00 Ostrava Czech Republic

+420 724 024 716

Odeslat e-mail

Strojní zařízení

V jakém regionu toto řešení potřebujete?

Akreditace

"Posouzení strojních zařízení a ověření shody se specifikovanými požadavky na jejich technickou bezpečnost danými příslušnými právními předpisy"

Nabídka činností v oblasti strojních zařízení

Služby pro výrobce a dovozce před uvedením strojních zařízení na trh a do provozu dle požadavků zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů, Zákona č. 90/2016 Sb. a souvisejících nařízení vlády:

 • Posouzení strojních zařízení a ověření shody se specifikovanými požadavky na jejich technickou bezpečnost dané příslušnými nařízeními vlády a technickými předpisy:
 1. NV č. 176/2008 Sb., (2006/42/ES) o technických požadavcích na strojní zařízení
 2. NV č. 118/2016 Sb., (2014/35/EU) o posuzování shody elektrických zařízení určených pro použití v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh
 3. NV č. 117/2016 Sb., (2014/30/EU) o posuzování výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh
 •  Posouzení technické dokumentace strojních zařízení
 • Posouzení vnitropodnikových opatření pro zajištění trvalého dosahování shody s ustanoveními příslušných nařízení vlády a technických předpisů při kusové i sériové výrobě
 • Zkoušky rozváděčů pro strojní zařízení dle ČSN EN 61439-1 ed.2, ČSN EN 61439-2 ed. 2 v návaznosti na ČSN EN 60204-1 ed. 3.
 • Posouzení v rámci aplikace technických předpisů při posuzování shody při výrobě, opravách, modernizacích, dovozu strojních zařízení

 

Odvolání, stížnosti a námitky

Odvolání (první)  proti rozhodnutí IO nebo námitku, stížnost  proti jeho postupu může předložit organizace písemně vedoucímu IO ve lhůtě do 30 dnů. Organizace je povina potvrdit odesílateli přijetí stížnosti doručené poštou do 14 ti pracovních dnů. Organizace zajistí vyřízení stížnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení. Lhůtu lze překročit jen výjimečně ze závažných důvodů a je nutné o tom vyrozumět stěžovatele. Odvolání proti rozhodnutí o vyřízení stížnosti (druhé) podané na IO může předložit dodavatel písemně vedoucímu IO ve lhůtě do 30 dnů od obdržení rozhodnutí o vyřízení stížnosti.

Služby pro provozovatele před uvedením do provozu a při provozu strojních zařízení dle požadavků právních předpisů, českých technických norem a technických podmínek výrobce:

 • Posouzení při plnění povinností vyplývajících z NV č.378/2001 Sb., kterým se stanoví požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 • Provedení výchozích revizí, prohlídek a tlakových a plynových součástí strojních zařízení před uvedením zařízení do provozu
 • Provádění výchozích a periodických revizí elektrických zařízení souvisejících s provozem strojních zařízení
 • Provádění pravidelných kontrol, prohlídek a revizí strojních zařízení
 • Posouzení místních provozních bezpečnostních předpisů pro provoz strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

 

Zajištění plnění povinností zaměstnavatele v oblasti prevence rizik na provozovaných strojních zařízení dle požadavků novely Zákoníku práce:

 • Posouzení rizik provozních strojních zařízení
 • Posouzení systému bezpečné práce pro zdvihací zařízení dle čl. 4.1 ČSN ISO 12480-1

Zkoušky a prohlídky provozovaných vyhrazených i nevyhrazených zdvihacích zařízení:

 • zdvihadel a pojízdných zdvihadel
 • jeřábů
 • pohyblivých pracovních plošin
 • stavebních výtahů
 • regálových zakladačů
 • plošin pro osoby s omezenou pohyblivostí

"*" označuje povinná pole

Land*
Address
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Jsem tami

Jste tu poprvé? Rád vám pomohu zorientovat se.

Check certificate

 • Person Certificate

 • Product Certificate

 • System Certificate

 • Verification of Conformity

Enter the data and check a certificate

WiPreis einreichen