Řešení: Certifikace systémů managementu kvality | ISO 9001

Solution: Certifikace systémů managementu kvality | ISO 9001

Ing. Kateřina Beranová

Michelská 1552/58 140 00 Praha 4 – Michle Czech Republic

+420 602 200 962

Odeslat e-mail

TÜV AUSTRIA CERT GMBH

TÜV AUSTRIA-Platz 1
2345 Brunn am Gebirge
Tel: +43 (0)504 54-6048
Fax: +43 (0)504 54-8145
E-Mail: cert@tuv.at
tuv.at/cert

Certifikace systémů managementu kvality ISO 9001

V jakém regionu toto řešení potřebujete?

 • Všechny regiony

Certifikační proces ISO 9001

 • 1.

  Informace o postupu certifikace systému managementu

 • 2.

  Registrace žádostí o certifikační systémy managementu

 • 3.

  Uzavření smlouvy o certifikačních systémech managementu

 • 4.

  Posuzování systémů managementu

 • 5.

  Rozhodnutí o certifikačních systémech managementu

 • 6.

  Dozor nad subjekty – držiteli certifikátů

 • 7.

  Pozastavení certifikace držiteli certifikátů

 • 8.

  Odnětí certifikace držiteli certifikátů

 • 9.

  Stížnosti na certifikované subjekty

"TÜV AUSTRIA provádí certifikaci podle ISO 9001, zavedené a mezinárodně známé normy pro certifikaci řízení kvality."

Certifikace systémů managementu kvality

TÜV AUSTRIA CZECH spol. s ro je akreditovaným certifikačním orgánem č. 3116 a držitelem „Osvědčení o akreditaci k certifikačním systémům řízení s předmětem akreditace:

“Certifikace systémů managementu kvality včetně managementu kvality ve spojení s procesem svařování, environmentálního managementu, managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, managementu hospodaření s energií a managementu bezpečnosti informací v oblasti výroby a služeb vymezené přílohy osvědčení o akreditaci.”

Certifikační proces sestává z těchto jednotlivých fází

1. Informace o postupu certifikace systému managementu:

V rámci informací o postupu certifikačního systému managementu bude potenciální seznámení s:

a) informacemi o právech žadatele o certifikaci systémů managementu
b) informacemi o povinnosti držitele certifikátů
c) ​​informacemi o obchodních podmínkách realizace certifikace:

 • cena certifikace,
 • předpokládané časové plnění,
 • rozsah certifikace

Tyto informace budou zpracovány na základě údajů poskytnutých potenciálním žadatelem v rozsahu  „Dotazníku pro zpracování nabídek“ .

DOTAZNÍK PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

2. Registrace žádosti o certifikační systémy managementu

Žádosti o certifikační systémy managementu včetně příslušející dokumentace přijímají všechny pobočky TÜV AUSTRIA CZECH spol. s ro

K podání žádosti o certifikaci použijte následující formulář:

a) „Žádost žadatele o certifikaci systému managementu”
b) „Dotazník dle požadavků EN ISO 9001:2015″

ŽÁDOST PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI SYSTÉMU MANAGEMENTU

DOTAZNÍK DLE POŽADAVKŮ EN ISO 9001:2015

3. Uzavření smlouvy o certifikačních systémech managementu

Na základě projednání dokladů a dohody mezi certifikačním orgánem a žadatelem uzavře certifikační orgán se žadatelem “Smlouva o certifikačním systému managementu”, kde je příloha “Program certifikace”. Souběžně jsou žadatelem podepsány “Zásady užívání certifikátu”.

4. Posuzování systémů managementu

Posuzování systému managementu v rámci certifikace se provádí v souladu se schváleným „Programem certifikace“ a příslušnými postupy certifikace

Certifikace systémů managementu se člení na tyto činnosti:

a) příprava k provedení certifikace,
b) audit 1. stupně – seznámení se systémem managementu ve vztahu ke stanoveným aspektům as nimi spojenými dopady, politikou a cíli,
c) audit 2. stupně – potvrzení souladu systému managementu se specifikovanými požadavky a dodržování stanovených postupů , politiky a cílů,
d) vypracování zpráv z posuzování

5. Rozhodnutí o certifikačních systémech managementu

Rozhodnutí o vydání příslušných  „Certifikátů systému managementu“  vychází z dokumentů, certifikačních postupů a závěrů certifikačního orgánu pro jednotlivé normy a systémy managementu.

6. Dozor nad subjekty – držiteli certifikátů

Certifikační orgán vykonává dozor nad subjekty v souladu s podmínkami akreditace na základě uzavřené „Smlouvy o certifikaci systému managementu“, jež obsahuje podmínky vykonávání tohoto dozoru.

Cílem dozoru systému managementu je kontrola stanovených kritérií. Tato činnost je také uvedena v podmínkách platnosti certifikátů uvedených v “Zásadách užívání certifikátů”.

7. Pozastavení certifikace držiteli certifikátů

Pokud při výkonu ověřování stanovených požadavků a požadavků systému managementu orgánu shledá příslušný významný certifikační systém splnění kritérií ve vazbě pod vedený ověřením pozastavení vydaného certifikátu dle normy příslušného orgánu v závislosti na splnění kritérií. Toto rozhodnutí bude písemně sděleno příslušnému odpovědnému zástupci certifikované organizace s uvedením následků tohoto rozhodnutí, včetně možností dalšího postupu. Další postup včetně příslušných lhůt a termínů bude stanoven v souladu s certifikačním certifikačním orgánem.

8. Odnětí certifikace držiteli certifikátů

Odnětí platného/ých certifikátu/ů může nastat až po předchozím pozastavení certifikace dle výše uvedeného odstavce. Toto odnětí svobody, pokud bude při kontrole dodržování stanovených kritérií systému managementu ověřeno, že byly odstraněny zjištěné závažné neshody v plnění stanovených kritérií a požadavků.

Toto rozhodnutí bude písemně sděleno příslušnému odpovědnému zástupci certifikované organizace s žádostí o navrácení příslušného originálu vydaného certifikátu.

K datu odnětí certifikace bude u tohoto subjektu vyškrtnuta v seznamu certifikovaných subjektů certifikace dle příslušného odejmutého certifikátu.

9. Stížnosti na certifikované subjekty

K certifikačnímu orgánu je možné podat stížnost na jím certifikovaný subjekt týkající se výkonu jeho činnosti ve vztahu k rozsahu jeho certifikace. Stížnosti je možné předem písemně na kterékoli pobočce nebo zaslat poštou případně na kontaktní e-mail.

Podané stížnosti jsou řešeny dle používaných postupů certifikačního odpovědného pracovníka. Do 14 pracovních dní je přijetí stížnosti potvrzeno zasláno s informací o průběhu řešení jeho stížnosti. V s touto informací bude následně zaslána stížnosti písemně informován o oprávněnosti jeho podnětu a způsobu vyřízení s certifikovaným subjektem.

Prohlášení o nestrannosti

 

"*" označuje povinná pole

Land*
Address
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Jsem tami

Jste tu poprvé? Rád vám pomohu zorientovat se.

Check certificate

 • Person Certificate

 • Product Certificate

 • System Certificate

 • Verification of Conformity

Enter the data and check a certificate

WiPreis einreichen